Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2015

redheadka
Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś.
Reposted fromenchantement enchantement viaelusive elusive
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viaelusive elusive
redheadka
9945 5071 500
redheadka
8661 ae0c
Reposted bypeter211924 peter211924
redheadka
9750 7f75 500
Bukowski "Kobiety" vol.2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viatriste triste
redheadka
[...] ja właśnie płakałem. Nie po wie­rzchu. Czułem coś ta­kiego, jak­by z dru­giej stro­ny moich oczu łzy do wewnątrz mnie spływały. Doświad­czył pan może ta­kiego płaczu?
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viatriste triste
redheadka
7216 dd05
Reposted byelusive elusive
redheadka
4463 6a0e
redheadka
5449 fc7f
Reposted byaugustus augustus
redheadka
3244 e1f4
Reposted byamaiaaaugustus
redheadka
4336 f0ac
redheadka
1076 c405
redheadka
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viaiansha iansha
redheadka
7579 3409
redheadka
7244 0816
Reposted byizzchiianshaPannaPandaSoSweetmagiciansassistantyesiamboroBorderlineGirl
redheadka
6918 55ef
redheadka
4317 2995

March 04 2015

redheadka
8231 f94c
Reposted byUnrealUnrealityzniczego
redheadka
Czasem tylko zastanawiam się czy jeszcze o mnie myślisz, czy mnie pamiętasz
— Pamiętasz?
Reposted fromfallingstar14 fallingstar14 viadarkanes darkanes
redheadka
6936 560a
Reposted fromangelinaajoliee angelinaajoliee viadarkanes darkanes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl